(Hirdetésazonosító: 72852041) Hirdetés kezelése »
2 db
Ár: 923  Ft Ár: 949  Ft Ár: 1 079  Ft Ár: 1 300  Ft Ár: 949  Ft Ár: 1 040  Ft Ár: 910  Ft Ár: 1 066  Ft Ár: 1 001  Ft Ár: 1 092  Ft

Tulajdonságok

Kerület: XVI.
Kategória: Lexikon, enciklopédia

Leírás

44 oldalas fekete-fehér katalógus Gelencsér Ferenc fényképész képeivel.

Részlet a bevezetőből:

Schaár Er­zsé­be­tet a mű­vé­sze­ti kri­ti­ka a hat­va­nas évek kö­ze­pé­ig, 1966-ig, el­ső szé­kes­fe­hér­vá­ri ki­ál­lí­tá­sá­ig in­kább csak ki­tű­nő port­re­is­ta­ként tar­tot­ta szá­mon. Fe­ren­czy Bé­ni ez a nem­csak szob­rász­nak, ha­nem író­nak is ki­vá­ló, cso­dá­la­tos egyé­ni­ség volt az egyet­len, aki már ko­rán, még az öt­ve­nes évek­ben meg­érez­te, s nem­csak meg­érez­te, ha­nem meg­jegy­zen­dő­nek is tar­tot­ta, hogy Schaár arc­ké­pei töb­bek, mint egy­sze­rű­en csak jó port­rék: "...ezek a kép­más­ok az örök­lét je­gyé­ben ké­szül­tek, je­len­lét­ük egy má­sik, ma­ga­sabb ren­dű lét­re utal ..." ír­ta és lej­jebb így foly­tat­ja: "... bár ... el­ső­sor­ban kép­más­ok, töb­bek, mé­lyebb és ál­ta­lá­no­sabb ér­tel­mű­ek an­nál ..." .

Fe­ren­czy fe­dez­te fel azok­nak a lát­szó­lag igény­te­len, ap­ró fa­dom­bor­mű­vek­nek az ér­té­két is, ame­lyek­ből gyűj­te­mé­nyünk is őriz nyol­cat. Fe­ren­czyt azon­ban ak­kor csak a pusz­ta kva­li­tás ra­gad­ta meg, az a té­ri prob­lé­ma, amit va­ló­já­ban fe­sze­get­tek (s ami ma már ezt ért­he­tő­en sok­kal vi­lá­go­sabb előt­tünk! Schaár ak­ko­ri port­ré­it az el­té­rő for­mai meg­je­le­ní­tés el­le­né­re is ro­ko­ná­vá tet­te az "örök­lét je­gyé­ben ké­szült" egyip­to­mi plasz­ti­kák­nak), el­ke­rül­te a fi­gyel­mét. Per­sze, az azok­ban az évek­ben a gyer­me­két ott­ho­ná­ba visz­sza­hú­zód­va ne­ve­lő mű­vész is in­kább csak ösz­tö­nö­sen ta­lál­ta meg az áb­rá­zo­lás­nak ezt az út­ját. A hat­va­nas évek ele­jé­től mind tu­da­to­sab­bá vált Schaár mű­vé­sze­té­ben a tér­prob­lé­mák ku­ta­tó bon­co­lá­sa. Ez a tö­rek­vés szül­te gia­co­met­tis kor­sza­kát, amely­ből né­hány jel­leg­ze­tes da­rab gyűj­te­mé­nyünk­ben is meg­ta­lál­ha­tó.

44 oldal

17 x 24 cm

Átvehető:
1165 Budapest, Prodám utcában, vagy
1148 Budapest, Bánki Donát utcában.
Postázom is.
Feladás dátuma: november 11. 17:35.
Nyomtatás

Térkép

Kapcsolatfelvétel

Üzenet küldéshez jelentkezz be vagy regisztrálj az oldalon.